Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1

Foreningens navn er Franske Saloner.
Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Formål
§ 2

Foreningens formål er at formidle kendskab til kultur og samfund til et bredt
publikum med afsæt i den frankofone verden. Det er foreningens ambition at
afholde danske og i mindre grad fransksprogede foredrag og andre
arrangementer for alle interesserede, der ønsker at erhverve viden om den
fransktalende del af verden.

Medlemskreds
§ 3

Foreningen optager som medlemmer alle, der er fyldt 18 år og kan tilslutte sig
foreningens formål.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt,
når medlemmet har betalt kontingent.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med
virkning fra udgangen af et regnskabsår.


Generalforsamlingen
§ 4

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september
måned og varsles med mindst 4 uger via indkaldelse til medlemmerne og
annoncering på de sociale medier.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og dagsorden.
Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år og
forslag til budget for det kommende år. Endvidere skal medfølge forslag fra
bestyrelsen, der agtes behandlet på generalforsamlingen.

Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
a. Valg af dirigent og referent
b. Formandens beretning
c. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
d. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
til godkendelse
e. Fastsættelse af kontingent
f. Indkomne forslag til behandling
g. Valg af formand
h. Valg af kasserer
i. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
j. Valg af evt. revisor
k. Eventuelt

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer,
der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud
for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal holdes.

Stk. 6

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved
håndsoprækning. Ved kampvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet
anmodning herom over for formanden. Den ekstraordinære generalforsamling
afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Foreningens daglige ledelse
§ 6

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden,
næstformanden og kassereren består af 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2
medlemmer. Derudover vælges 3 suppleanter.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.
14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan evt. nedsætte
arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som ideudviklingsforum for
foreningen.
Bestyrelsens formand indkalder og leder bestyrelsens møder – og i hendes
fravær næstformanden. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden,
når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst 3 medlemmer af
bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. Mødet afholdes senest
2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Kontingent/finansiering
§ 7

Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt
bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner
og privatpersoner.

Økonomi, regnskab og revision
§ 8

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlems-
register.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Tegningsregler og hæftelse
§ 9

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og yderligere et medlem
af bestyrelsen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer
§ 10

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

Opløsning
§ 11

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue anvendes i overens-
stemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttig formål.
Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende
generalforsamling.

Datering
§ 12

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den